Członkostwo


Zasady członkostwa oraz prawa i obowiązki członków Polskiego Stowarzyszenia Choreoterapii-PTT określa statut Stowarzyszenia, rozdział III.

Statut Stowarzyszenia wyróżnia trzy formy członkostwa: zwyczajne, wspierające i honorowe.

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która ukończyła szkolenie choreoterapii lub uzyskała inne kwalifikacje zgodne z kryteriami przyjętymi przez Stowarzyszenie.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością
Stowarzyszenia, która zdeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia. Członkiem honorowym może zostać osoba zarówno krajowa, jak i zagraniczna, szczególnie zasłużona dla rozwoju i propagowania idei Stowarzyszenia.

Zgodnie z uchwałą podjętą przez Walne Zebranie członków, Polskie Stowarzyszenie Choreoterapii-PTT w 2013 zostaje przekształcone w Stowarzyszenie zawodowe, zrzeszające jako członków zwyczajnych wyłącznie osoby posiadające Certyfikaty zawodu.

Warunkiem ubiegania się o członkostwo w Stowarzyszeniu jest złożenie 'Wniosku' do Zarządu PSCh.

      Wniosek
Pobierz_biale_tlo_2

'Wniosek' rozpatruje Zarząd PSCh i pisemnie zawiadamia kandydata o przyjęciu oraz wysokości i sposobie regulowania składek.
Wysokość składki, ustalona przez Walne Zebranie, wynosi 100,- rocznie.
Nie należy wpłacać składek członkowskich przed uzyskaniem potwierdzenia o przyjęciu.

Członkowie PSCh mogą wpłacać składki na konto Stowarzyszenia lub w siedzibie biura Stowarzyszenia.

Any 1mg version referred to as Propecia premiered propecia online no prescription 13 years ago.

Cialis (tadalafil) de-stresses muscles and buying cialis online grows blood flow to be able to particular areas of the body.

You'll find it cheap levitra online that easy!